Autoškoly

Certifikované identifikačné zariadenia pre autoškoly

zostáva už iba

Certifikát technickej spôsobilosti

Vážení majitelia autoškôl,
GX SOLUTIONS, a.s. je oficiálnym certifikovaným poskytovateľom identifikačných zariadení pre povinnú výbavu v autoškolách na základe:

a. Osvedčenie o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia výcvikového vozidla č. IZVV/2016-002 vydané dňa 20.5.2016
b. Osvedčenie o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia učebne a trenažéra č. IZUT/2016-002 vydané dňa 20.5.2016

Splnili sme všetky legislatívne a technické požiadavky podľa § 5a zákona č.93/2005 Z.z. o autoškolách. Zariadenia prešli testami kompatibility na komunikáciu a integráciu dát so systémom JISCD a výsledkom sú:

a. Správa z testovania kompatibility programového vybavenia identifikačného zariadenia výcvikového vozidla č. IZVV/20160506/V004783
b. Správa z testovania kompatibility programového vybavenia identifikačného zariadenia učebne a trenažéra č. IZUT/20160506/V004783

Zariadenia do vozidiel sú vhodné pre všetky typy výcvikových vozidiel.

Za 19 rokov existencie patríme k najväčším domácim dodávateľom GPS monitoringu a telematiky. Naše telematické jednotky sú typovo schválené podľa ustanovení § 8 zákona č. 725/2004 Z.z. Umožňujú veľkú variabilitu funkcií s veľkými možnosťami pre rôzne typy a veľkosti flotíl.
Je nám cťou byť vaším partnerom už aj pre povinné vybavenie autoškôl a tešíme sa na spoluprácu.

Povinné legislatívne zmeny pre autoškoly

  • Každá autoškola musí mať do konca novembra 2016 nainštalované zariadenia vo výcvikových vozidlách, na trenažéroch a v učebniach, podľa vyhlášky č. 45 MDVaRR SR platnej od 1.1.2016.
  • Identifikačné zariadenie do vozidiel má podľa ustanovení zákona plniť záznamovú, identifikačnú, monitorovaciu a komunikačnú funkciu v rovine poskytovania a posielania dát do JISCD.
  •  

  • Identifikačné zariadenie pre učebňu a trenažér má podľa ustanovení zákona plniť záznamovú, identifikačnú a komunikačnú funkciu v rovine poskytovania a posielania dát do JISCD.

  • Zariadenia musia pred schválením spôsobilosti prejsť testom kompatibility programového vybavenia s cestným informačným systémom JISCD.

 

  • Zariadenia musia byť po otestovaní schválené na používanie vydaním certifikátu od MDVaRR SR.
  •  

  • Okrem testovania kompatibility musia byť identifikačné zariadenia typovo schválené podľa ustanovení § 8 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

DIGITÁLNA AUTOŠKOLA JISCD

V rámci prípravy na nové fungovanie si autoškola môže vopred vyskúšať aj prácu v prostredí JISCD.

  • Do poradovníka DEMO prostredia sa môže zaregistrovať každá autoškola. Neovplyvňuje to členstvo či nečlenstvo v SKVZA, ani dodávateľ identifikačných zariadení, ktorého si autoškola vyberie.
  • Rozhoduje rýchlosť a záujem autoškoly. Počet testovacích kont je totiž obmedzený na 150 a priraďujú sa na základe poradovníka. Platnosť konta je obmedzená na 14 dní, aby mal každý možnosť systém JISCD si vyskúšať.
  •  

  • Je vhodné, ak už má autoškola nainštalované identifikačné zariadenia, ale nie je to podmienkou. Ide o odporúčanie, pretože bez týchto zariadení je možné otestovať čiastočne obmedzenú funkcionalitu bez prenášaných údajov.

 

Najbližie termíny sú už v auguste a v septembri. Kapacity sú stále voľné, ale postupne sa napĺňajú.
Zaregistrujte sa na portáli www.jiscd.sk/autoskoly/demo

Nové povinné vybavenie autoškoly

Technická základňa autoškoly musí byť doplnená o nasledovné vybavenie:

Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla

 • on-line monitoruje priebeh praktických jázd
 • identifikuje účastníkov kurzu – osobitne žiaka a inštruktora s potvrdením identifikácie
 • on-line monitoruje jazdy na autocvičisku
 • vyhodnotí pripojenie prívesného vozíka
 • monitoruje a ukladá dáta o jazdách, trasách a hodinách výučby
 • pevná inštalácia vo vozidle
 • automatické posielanie dát do JISCD

Identifikačné zariadenie učebne a trenažéra

 • identifikuje inštruktora
 • identifikuje všetkých účastníkov v učebni
 • identifikuje účastníkov na trenažéri
 • osobitná identifikácia žiaka a inštruktora s potvrdením identifikácie
 • identifikácia prebehne na začiatku aj na konci hodiny
 • automatické posielanie dát do JISCD

Obsluha zariadení

Používanie systému bude znamenať pre žiakov a inštruktorov iba priloženie identifikačného čipu, tzv. Dallas kľúča, k snímaču zariadenia. Všetky dáta budú spracovávané automaticky v integrácii s prostredím systému JISCD. Naše zariadenia sú nenáročné na prevádzku, bez potreby manuálneho zásahu. Celý systém je autonómny vzhľadom na technické požiadavky a úpravy aj do budúcnosti. Zariadenia sú vyrobené z kvalitných komponentov a pripravené aj na implementáciu nadstavby – GPS monitoringu prevádzky vozidla s tým istým zariadením.

Benefity zo zákona v praxi

 • splnenie povinnej identifikácie dát z vodičského kurzu
 • absolútny prehľad účastníkov a priebehu kurzu
 • on-line monitoring pohybu výcvikových vozidiel
 • sledovanie odjazdených kilometrov, trás a časov
 • presné záznamy z cvičných jázd a hodín na trenažéri a v učebni
 • jednoduchšia kontrola, riešenie a analýza prevádzkových udalostí

GPS pre autoškoly má zlepšiť:

 • kvalitu výcviku a výučby
 • kontrolu priebehu vodičského kurzu
 • vykazovanie jázd
 • prípravu budúcich vodičov
 • evidenciu predpísaných legislatívnych parametrov vodičského kurzu

Doplnkové benefity monitoringu

Jednoduchá a poctivá administratíva

 • automatická elektronická kniha jázd
 • mesačné vyúčtovanie vozidiel
 • správa servisných udalostí a nákladov
 • prepojenie na najrozšírenejšie ekonomické softvéry

Komplexný prevádzkový záznam

 • stav vozidla a informácie o jazdách on-line
 • rozlíšenie firemných a súkromných jázd
 • zobrazenie a rekonštrukcia histórie jázd
 • stav tachometra, rýchlosť, otáčky a iné parametre
 • analýza štýlu jazdy
 • analýza dát dostupných aktiváciou CAN-u
 • detekcia a on-line upozornenia na rôzne prevádzkové udalosti
 • oblasti – riadený pohyb, tankovania, parkovanie

Spotreba paliva

 • automatický import tankovaní
 • stav v nádrži a aktuálna spotreba (aktiváciou CAN-u)
 • kontrola nákladov na PHM
 • uplatnenie nadspotreby paliva na vozidlo vybavené GPS na základe §19 zákona č. 60/2009 Z.z.

Úspora nákladov

 • z kontroly manipulácie s PHM
 • zo šetrnejšieho vedenia vozidla s vplyvom na údržbu a jeho životnosť
 • z odbúrania nepovolených jázd a zneužívania vozidla
 • zo zníženia najazdených km
 • zo zautomatizovanej administratívy

Popri identifikácii požadovaných parametrov zo zákona monitoring prináša množstvo ďalších výhod a funkcií pre komplexnejšie riadenie prevádzky vozidiel.

SKÚSENOSŤ s monitoringom

„GPS monitoring používame pri našej práci každý deň. Je to nevyhnutný nástroj pre komfort riadenia celej autoškoly.“ načína výhody p. Lučan z našej najväčšej autoškoly. „Máme elektronickú knihu jázd, čo nám výrazne šetrí čas a kapacity. Máme presnú evidenciu km a ľahko z toho vyúčtujeme súkromné jazdy. Odpadlo veľa administratívnej práce. Informácie z monitoringu slúžia aj pri objasňovaní škodových udalostí. Prehľad o čerpaní PHM je ďalšou výhodou systému. Výrazným benefitom je uznanie nadspotreby. Koniec koncov je to téma, ktorú tiež umožnil zákon. GPS systém už dávno pomáha, preto sa novely zákona a zmien neobávame. Pri počte áut, aký máme, je sledovanie polohy vozidiel nevyhnutné. Naši inštruktori aj vozidlá sú pod dohľadom už dávno. Čaká nás osadenie podľa vyhlášky aj na trenažéry a do učebne. Dúfame, že nové výstupy zo systému ešte viac odľahčia administratívnu záťaž. Celá myšlienka podporí tých, ktorí svoju činnosť robia naozaj dobre.“

Osvedčenia

Infolist pre autoškoly

Technický produktový list – výcvikové vozidlo

Technický produktový list – učebna a trenažér

Správa o teste – výcvikové vozidlo

Správa o teste – učebna a trenažér

Osvedčenie – vozidlo

Osvedčenie – učebna a trenažér

VOP platne od 02.06.2016

Legislatívny rámec

CONTACT US!

"Price is what you pay. Value is what you get." /Warren Buffett/