Monitoring komunalnej techniky

Monitoring vozidiel komunálnych služieb a zimnej údržby

Možnosti riešenia

odpadové hospodárstvo, ekológia, technické služby

PREHĽAD A VYKAZOVANIE PRÁCE

GPS sledovanie pozícií; elektronická kniha jázd; prehľad histórie jázd; prevádzka na stanovených trasách a lokalitách pohybu; výpis odpracovaných hodín a odjazdených km; identifikácia miesta výkonov; identifikácia vodičov; stav vozidla /rýchlosť, hladina PHM, prestávka, prestoj, práca…/

MONITORING NADSTAVIEB VOZIDLA

snímanie externých vstupov; aktivita prídavného zariadenia; stav online a na mape; doba práce; odpracované km a MTH, sledovanie ich spotreby, report z činnosti /posyp, pluhovanie, zber, kosba…/

KONTROLA A OCHRANA PHM

meranie paliva priamo v nádrži; sledovanie spotreby; sledovanie paliva aj pri vypnutom motore; viac údajov prepojením na FMS; detekcia podozrivých úbytkov; notifikácie o tankovaní alebo pri neželanom úbytku

APLIKÁCIA PRE DISPEČERSKÉ RIADENIE

organizácia práce v teréne; riadenie obsluhy; kontrola režimov práce; dohľad nad plnením úloh; operatívne nasadzovanie vozidiel; plánovanie trás a navigácia; elektronická stazka výkonov

MONITORING KONTAJNEROV

identifikácia, lokalizácia a sledovanie pohybu zberných nádob; manipulácia obsluhy s nádobami; sledovanie činnosti vysypávacieho mechanizmu; evidencia a záznamy nakladania s odpadom; prepojenie s kamerou

Benefity monitoringu techniky

mobilný kancelársky softvér vo vozidle

 • kontrola doby prevádzky a činnosti techniky
 • prehľad pohybu v reálnom čase
 • dispečerské riadenie a beznákladová komunikácia s vodičmi
 • štatistika využitia a vyťaženosti vozidiel
 • kontrola pracovníkov /dochádzka a práca/

 • lepší prístup k zvereným vozidlám
 • presné výkazy odvedenej práce
 • kontrola kvality služieb voči občanom
 • hospodárenie s PHM, spotreba, prevencia krádeží

Monitoring v službách pre občanov

 • administratívne podklady v agende objednávateľ-dodávateľ-občan
 • preukázateľnosť a verifikácia informácií pre občanov
 • podklady pre fakturáciu a rozúčtovanie výkonov

 • kontrola kvality služieb
 • rýchla náprava pochybení a nedostatkov práce
 • jednoduchá správa vozidiel s evidenciou nákladov

Čo a kde možno monitorovať

 • vozidlá a nadstavby na zber a zvoz komunálneho odpadu
 • kompaktory a drviče
 • zariadenia na čistenie a zametanie komunikácií
 • vozidlá a technika zimnej údržby ciest
 • cisternové a fekálne vozidlá

 • kontajnery na odpad
 • starostlivosť o zelené plochy, kosenie
 • starostlivosť o verejné osvetlenie
 • kompostárne, skládky, čistiace stanice OV

Prepojenie s podnikovým systémom

 • spolupráca so systémami odpadového hospodárstva
 • dáta pre ekonomickú agendu
 • výmena dát s využívaným softvérom

 • prispôsobenie výstupov a reportov na mieru
 • dostupnosť a rýchlosť informácií, úspora pracovných síl